Kriteerit

Maailmankauppojen kriteerit

Maailmankauppa tai kehitysmaakauppa

 • Noudattaa Maailman reilun kaupan järjestön WFTO:n periaatteita ja kriteereitä.
 • On Maailmankauppojen liitto ry:n jäsenen kiinteä myymälätila, verkkokauppa, tilapäinen koju tai muu myyntitila esimerkiksi tapahtumissa tai toreilla. Maailmankauppa tai kehitysmaakauppa voi toimia myös shop-in-shop -periaatteella, tällöin tuotteiden ja esillepanon on kuitenkin oltava selkeästi erottuvia muusta myymälästä ja tuotteista.
 • Myy reilusti tuotettuja ja maahantuotuja tuotteita. Reilun kaupan tuotteet muodostavat tärkeimmän ja suurimman osan kaupan liikevaihdosta, vähintään 75 % laskettuna sisäänostojen hinnoista. Kaikkien myytävien tuotteiden, mitä on saatavissa reilun kaupan tuotteina, on oltava reilun kaupan tuotteita. Loputkaan eivät voi olla halpatuontitavaraa tai kehitysmaatuotteita, joiden alkuperä ja reiluus on epäselvä, ilman ulkopuolista vahvistusta.
 • Hankkii reilun kaupan tuotteet joko rekisteröidyltä reilun kaupan toimijalta (yhteisöllinen, WFTOn rekisteröimä ja takaama tuoteketju) tai niin, että niillä on tuotekohtainen reilun kaupan sertifiointi (tuotekohtainen, riippumaton, kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi). Hyväksyttyjä muita merkkejä ovat Ecocert, FLO Cert, FUNDEPPO, IMO –Fair for Life, Naturland Fair -tuotekohtainen merkki. Tarvittaessa Maailmankauppojen liiton hallitus tekee muutoksia hyväksyttyjen merkkien luetteloon.
 • Hyväksyttyjä ovat:
  – WFTOn jäsenyhteisön tekemät tai kasvattamat tuotteet. Mikäli tuottaja on liian pieni liittyäkseen WFTOn jäseneksi, luotettavalla ja riittävät resurssit omaavalla WFTOn jäsenellä on velvollisuus varmistaa, että tuottaja täyttää WFTOn kriteerit.
  – WFTOn jäseniltä (tukkukaupoilta) ostetut tuotteet.
  – Tuotteet, joilla on FLO- tai muu yllä mainittu reilun kaupan sertifiointimerkki.
 • Reilun kaupan tuotteiden ja muiden myynnissä olevien tuotteiden erottelu ja esittely on tehtävä selkeästi. Maailmankaupassa/kehitysmaakaupassa ei voi myydä mitä tahansa tuotteita. Mikäli vastaava tuote on saatavissa reilun kaupan tavarantoimittajalta, on valittava se ’ei-reilun kaupan tuotteen’ sijasta.
 • Muiden tuotteiden tulee olla vaihtoehtoiseen ja solidaariseen talouteen liittyviä kuten
  – ympäristöystävälliset tuotteet, esimerkiksi eko-pesuaineet
  – paikalliset käsityöläiset ja luomutuottajat
  – valikoimaa tukevat ja periaatteiden mukaiset kirjat, musiikki, kampanja- ja koulutusmateriaalit.
  – lisätuotteet ja –palvelut (reilu matkailu, catering), jotka ovat periaatteiden mukaisia ja valikoimaa tukevia.
 • Maailmankauppa/kehitysmaakauppa tiedottaa reilun kaupan tavoitteista. Se sitoutuu toimimaan aktiivisesti yleisen tietoisuuden lisäämiseksi ja puhumaan reilun kaupan puolesta sekä osallistuu erilaisiin kampanjoihin, joiden tarkoituksena on vaikuttaa kansallisiin ja kansainvälisiin käytäntöihin. Myymälässä on esillä tietoa ja tiedotusmateriaalia kansainvälisestä kaupasta ja reilusta kaupasta. Maailmankauppa/kehitysmaakauppa tukee ja jakaa kaupankäynnin oikeudenmukaisuuteen liittyvää kampanja-aineistoa.
 • Maailmankauppa/kehitysmaakauppa kouluttaa henkilöstöään (palkattua tai vapaaehtoista) tuotteista, tuottajista, reilusta kaupasta, myyntityöstä ja muussa maailmankaupassa/kehitysmaakaupassa työskentelemiseksi tarvittavassa osaamisessa.
 • Maailmankauppa/kehitysmaakauppa hyväksyy Maailmankauppojen liiton ja/tai sen nimeämän tahon suorittaman valvonnan ja lähettää Maailmankauppojen liitolle vuosittain toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä sekä listan sisäänostoistaan. Maailmankaupan/kehitysmaakaupan myyntitoiminnan tavoitteena ei ole taloudellisen hyödyn kerääminen itselleen tai jäsenilleen. Tuotto käytetään reilun kaupan edistämiseen. Osa tuotosta voidaan käyttää myös muulla tavoin kehittyvien maiden ihmisten hyväksi.

Hyväksytty Maailmankauppojen liitto ry:n kevätkokouksessa Helsingissä 24.5.2015

Reilun kaupan kriteerit Suomen Maailmankaupoille

Reilun kaupan määritelmä

Reilu kauppa on tuottajien, maahantuojien, kauppojen ja kuluttajien välistä yhteistyötä. Yhteistyöllä pyritään parantamaan tuottajien asemaa ja pääsyä markkinoille sekä tekemään työtä kestävän kehityksen puolesta. Reilu kauppa tarjoaa ensisijaisesti heikossa asemassa oleville pientuottajayhteisöille mahdollisuuden parantaa jäsentensä elintasoa ja työolosuhteita. Reilun kaupan parissa työskentelevien tavoitteena on toimia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ympäristönsuojelun ja taloudellisen turvallisuuden puolesta pitkäaikaisten kauppasuhteiden kautta. Nämä tavoitteet saavutetaan toisaalta tuottajaryhmien kanssa tehtävällä kaupallisella yhteistyöllä ja toisaalta tiedotus- ja kampanjatyöllä.

Reilun kaupan osapuolet noudattavat seuraavia periaatteita parhaan kykynsä mukaan:

 1. Ihmisten, ympäristön ja kulttuurien kunnioittaminen ja huomioon ottaminen
 2. Hyvien työolosuhteiden luominen ja ylläpitäminen sekä oikeudenmukaisen hinnan maksaminen tuottajille ja muille kauppakumppaneille. Oikeudenmukainen hinta kattaa tuotantokustannukset, jotka takaavat kohtuullisen toimeentulon, ympäristön suojelun ja taloudellisen turvallisuuden.
 3. Järjestörakenteen ja koko toiminnan avoimuus ja demokraattisuus: reilun kaupan kaikkien osapuolten mahdollisuus osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.
 4. Reilun kaupan kaikkien osapuolten välinen avoin ja rakentava keskustelu tuotteiden ja markkinoinnin kehittämisestä.
 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen erityisesti naisten, lasten, alkuperäiskansojen, vammaisten ja vähemmistöryhmien osalta. Työssä noudatetaan YK:n ihmisoikeusjulistusta, YK:n lastenoikeusjulistusta ja ILO:n perusoikeusjulistusta (”Basic Human Rights”)*.
 6. Naisten ja miesten eriarvoisen aseman tiedostaminen sekä tuottajina että kaupan osapuolina ja määrätietoinen työskentely sukupuolten välisen tasa-arvon ja tasavertaisen aseman saavuttamiseksi.
 7. Kestävän kehityksen saavuttaminen panostamalla pitkäaikaisiin ja vakaisiin kauppasuhteisiin sekä ympäristön suojelemiseen kaikessa toiminnassa.
 8. Tiedottaminen ja kampanjointi koulutus- ja valistustarkoituksessa.
 9. Alkuperämaassa mahdollisen pitkälle jalostettujen tuotteiden suosiminen.

* Järjestäytymis- ja kollektiivinen neuvotteluoikeus 87 ja 98, lapsityö/vähimmäisikä 138, työelämässä tapahtuva syrjintä ja tasa-arvoinen palkka 111 ja 100, pakko- ja orjatyön kielto 29 ja 105.

Maailmankaupat

Oikeus Maailmankauppa -nimen käyttämiseen edellyttää edellä mainittujen toimintaperiaatteiden noudattamisen lisäksi seuraaviin kriteereihin sitoutumista:

 1. Maailmankauppa sitoutuu säännöissään ja niiden tarkoituspykälässä, tiedotusmateriaalissaan ja toiminnassaan edistämään edellä mainittujen periaatteiden toteutumista.
 2. Maailmankaupan ensisijaisena tarkoituksena on Reilun kaupan edistäminen. Siksi Reilun kaupan tuotteiden osuus kaupan tavaravalikoimasta on vähintään 75 %.
 3. Maailmankauppa pyrkii olemaan tuottajilleen hyvä markkinapaikka ja kiinnittää siksi suurta huomiota kaupan ulkonäköön, tuotteiden esittelyyn sekä henkilöstön asenteisiin ja tietomäärään.
 4. Maailmankauppa tiedottaa yleisölle päämääristään, tuotteiden alkuperästä, tuottajista ja maailmankaupasta. Se tukee tuottajien asemaa edistävää toimintaa ja kampanjointia sekä pyrkii vaikuttamaan tuottajien kannalta myönteisellä tavalla kansallisiin ja kansainvälisiin poliittisiin päätöksiin.
 5. Maailmankauppa sijoittaa liikevoittonsa reilun kaupan järjestelmään.

Maahantuonti

Reilun kaupan maahantuonti edellyttää edellä mainittujen periaatteiden lisäksi seuraavien kriteereiden täyttymistä:

 1. Maahantuontijärjestö sitoutuu säännöissään ja tarkoituspykälässään, tiedotusmateriaalissaan ja toiminnassaan edistämään edellä mainittujen periaatteiden toteutumista.
 2. Maahantuontijärjestö sitoutuu etukäteisrahoituksen järjestämiseen, mikäli tuottaja sitä pyytää.
 3. Maahantuontijärjestö välttää toiminnassaan turhia välikäsiä kustannusten minimoimiseksi ja paremman yhteisymmärryksen luomiseksi maahantuojan ja tuottajan välille sekä tuottajan ja kuluttajan välille.
 4. Maahantuontijärjestö toimii vakaiden markkinoiden luomiseksi tuottajille.
 5. Maahantuontijärjestö antaa tuottajille tuotteita ja markkinoita koskevaa palautetta sekä avustaa kapasiteetin rakentamisessa kuten teknisessä neuvonnassa, markkinatutkimuksissa ja tuotekehittelyssä.
 6. Maahantuontijärjestö välittää tietoa tuotteista ja tuottajista Maailmankaupoille ja muille vähittäismyyjille, sekä kuluttajille yhdessä Maailmankauppojen kanssa.
 7. Maahantuontijärjestö varmistautuu siitä, että sen tuottajajärjestöissä sisäistetään reilun kaupan periaatteet ja toimitaan niiden täyttymisen puolesta.
 8. Maahantuontijärjestö sijoittaa liikevoittonsa reilun kaupan järjestelmään.

Vientijärjestöt ja tuottajayhteisöt

Tuotteiden tuottaminen ja vienti reiluun kauppaan edellyttää vientijärjestöiltä ja tuottajayhteisöiltä edellä mainittujen periaatteiden noudattamisen lisäksi seuraaviin kriteereihin sitoutumista:

 1. Tuottajayhteisöt ja vientijärjestöt sitoutuvat säännöissään ja tarkoituspykälässään, tiedotusmateriaalissaan ja toiminnassaan edistämään edellä mainittujen periaatteiden toteutumista.
 2. Tuotteet pysyvät hyvän laatuisina ja niitä toimitetaan maahantuojan ja tuottajan välisen sopimuksen mukaisesti.

Kriteerit on hyväksytty Maailmankauppojen liiton vuosikokouksessa Jämsänkoskella 31.3.2001. Ne perustuvat Euroopan Maailmankauppojen verkoston NEWS:in (Network of European World Shops) periaatteisiin. 

Yllä olevan on tarkoituksena ohjeistaa Maailmankauppoja ja Kehitysmaakauppoja reilun kaupan harjoittamisessa sekä konkretisoida Maailmankauppojen liitto ry:n vuosikokouksessa 31.3.2001 hyväksyttyjä kriteerejä Suomen Maailmankaupoille sekä pitää ohjeistus WFTO:n Retailer Standardin mukaisena. Kriteerit ovat sitovia ja ne koskevat kaikkia Maailmankauppojen liitto ry:n jäseniä. Mahdolliset muutokset ohjeistuksiin tehdään Maailmankauppojen liitto ry:n vuosikokouksissa.