Maailmankaupat

Maailmankauppayhdistykset  – reilua kauppaa jo vuodesta 1978

Ostamalla reilun kaupan tuotteita Maailmankaupoista vaikutat suoraan tuotteen valmistaneiden ihmisten hyvinvointiin. Maailmankauppayhdistykset myyvät reilun kaupan käsityötuotteita ja elintarvikkeita omassa myymälässään, verkossa tai tapahtumamyyntinä. Maksamasi hinta takaa kohtuullisen toimeentulon tuotteen tekijälle ja antaa heille paremmat mahdollisuudet huolehtia perheistään. Reilun kaupan pitkät kauppasuhteet ja oikeudenmukaiset työehdot tuovat turvaa ja jatkuva koulutus tarjoaa käsityöläisille väylän kehittää itseään ja taitojaan.

Reilu kauppa edistää kestävää kehitystä, elämiseen riittävää palkkausta sekä hyviä työskentelyolosuhteita. Reilu kauppa tukee erityisesti omassa yhteiskunnassaan heikossa asemassa olevien ihmisten, kuten naisten, leskien, vammaisten henkilöiden, kastittomien ja maaseudun asukkaiden työllistymistä ja ammattitaidon kehittymistä. Reilun kaupan tuotteiden valmistuksessa lapsi- tai pakkotyövoiman käyttö on ehdottomasti kielletty. Maailmankaupat ja kehitysmaakaupat maahantuovat pääasiassa valmiita tuotteita, jolloin myös tuotteen jalostusarvo jää alkuperämaahan.

Useat elintarvikkeet, päivittäistavarat tai niiden raaka-aineet tuotetaan kehitysmaissa. Tuotantoon ja kaupankäyntiin liittyy kuitenkin paljon ongelmia. Monet kehitysmaat ovat riippuvaisia yhden tai muutaman raaka-aineen viennistä ja niiden maailmanmarkkinahintojen vaihteluista. Tuotteiden valmistuksessa taas hyvin yleistä ovat matalat palkat, huonot työolot, lapsityövoima ja työntekijöiltä evätty oikeus järjestäytyä. Maailma on halpatuotantoa suosivien suuryhtiöiden vallassa. Ne voivat säädellä hintoja ja tarvittaessa siirtää tuotantoa sinne, missä se on edullisinta, mikä vähentää kehitysmaiden työntekijöiden mahdollisuuksia neuvotella oikeuksistaan.

Maailmankauppayhdistykset pyrkivät parantamaan kehitysmaiden pientuottajien asemaa ja elinoloja oikeudenmukaisen kaupankäynnin sekä tiedotustyön avulla. Reilussa kaupassa maksettava oikeudenmukainen korvaus työstä ja vakaat kauppasuhteet tukevat kehitysmaiden ihmisten mahdollisuuksia elää omassa maassaan ja omasta työstään. Reilu kauppa vaikuttaa alueelliseen sekä eri ihmisryhmien väliseen tasa-arvoon. Tuottajaryhmät ovat lähes poikkeuksetta pieniä osuuskuntia tai yhteisöjä syrjäisellä maaseudulla, missä niiden merkitys heikompiosaisten työllistäjänä on suuri.

Kehitysmaiden pientuottajien lisäksi myös länsimaiset kuluttajat hyötyvät reilusta kaupasta. Vaikka reilun kaupan tuotteet saattavat olla hieman kalliimpia, niiden tausta on kunnossa ja alkuperä tunnettu. Globalisoituvassa maailmassa hinnat, palkat ja työntekijöiden edut lähestyvät toisiaan eri maissa. Työ voidaan siirtää sinne missä se halvimmalla käy -halvinta se on maissa, missä ihmisoikeudet eivät toteudu. Kun huonot työehdot hyväksytään muualla, se johtaa niiden huononemiseen myös meillä. Työn, työolojen ja palkkojen pitäminen Suomessa nykyisellä tasolla edellyttää kehitysmaiden työolojen ja työstä saatavan korvauksen parantamista. Reilu kauppa on siten myös omaa edunvalvontaamme. Äärimmäinen näköalaton köyhyys kehitysmaissa toimii kasvualustana pakolaisuudelle, yhteiskunnalliselle epävakaudelle, rikollisuudelle, ääriliikkeille ja väkivallalle, joka on globaalia ja rajoja tunnustamatonta ja vaikuttaa siksi myös meidän arkeemme.

Eri puolilla maailmaa elävien ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat kytkeytyneet toisiinsa.

Facebook